מדיניות פרטיות

Spread the love

מעודכן ליום: 20.4.2021


1. כללי
1.1 המותג Method Queen, אשר מופעל על ידי קרן רייטלר, ע”מ 00032673824 (להלן: “המותג“), מייחס חשיבות רבה לכבוד ולפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט המופעל על ידו בכתובת www.methodqueen.com (להלן: “האתר“).

1.2 לפיכך, המותג מבקש באמצעות מסמך המדיניות ליידע ולחשוף בפני ציבור המשתמשים באתר את מדיניות הפרטיות הנהוגה בו ובמסגרת התכנים הנמכרים על ידו, לרבות סדנאות, הרצאות וקורסים (להלן: “המוצרים“)

1.3 מוסכם בזאת שעצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי מדיניות הפרטיות הנ”ל, ולא תהיה ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המותג ו/או מי מטעמו, למעט בגין הפרת התחייבות מפורשת של המותג על פי מדיניות הפרטיות.

1.4 המותג שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. שינוי כאמור ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.

1.5 הוראות מדיניות הפרטיות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסחת המדיניות בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים, לפי העניין.

2. רישום ומסירת מידע על ידי הלקוח
2.1 חלק מהמוצרים המוצעים באתר טעונים רישום. במסגרת הרישום אתה עשוי להתבקש לעדכן פרטים אודותיך כגון, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, טלפון, תאריך לידה וכיו”ב, וכן לבחור שם משתמש וסיסמה אישית. חובה לשמור על הסיסמה בסודיות ולמנוע שימוש לרעה בה על ידי אחר, ומומלץ להחליפה מעת לעת.

2.2 חלק מן הפרטים שיתבקשו בעת הרישום יסומנו כ”שדות חובה” שבלא מסירת נתונים אלו לא ניתן יהיה לבצע את הרישום, וייתכן כי מוצרים מסוימים יוכלו להינתן אך ורק לאחר רישום. בחלק מהמוצרים, יתכן ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או נדרשים לפי שיקול דעתו של המותג, על מנת להעניק מוצרים אלו לאחר מסירת הנתונים כאמור.

2.3 המותג לא ישמור בשום מקרה את פרטי כרטיס האשראי שלך. כחלק מהליך התשלום יפתח דף ייעודי של ספק הסליקה של המותג, והמידע אשר יימסר על ידך בדף זה יימסר ישירות לספק הסליקה לשם ביצוע התשלום, ויישמר על ידו בהתאם להוראות הדין החלות עליו.

2.4 יודגש כי אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירתו, יתכן ולא תוכל לעשות שימוש במוצרים מסוימים באתר ו/או לרכוש מוצרים באמצעות האתר.

3.
מידע שנאסף בעת השימוש באתר ובמסגרת המוצרים
3.1 בנוסף לקבלת פרטים מזהים אודותיך באופן יזום על ידך, בעת השימוש באתר נאסף מידע רב שאינו מזהה אותך אישית והוא סטטיסטי במהותו. המידע נאסף באופן אוטומטי והוא יכול לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו הגולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכיו”ב.

3.2 כמו כן, האתר עשוי להשתמש בנתונים ובמידע מזהה שאינו אישי על מנת לאבחן (באופן אנונימי), כמה זמן שהו מבקרים בכל דף מדפי האתר, כמה מבקרים גלשו באתר וכיצד ניתן להתאים את דפי האינטרנט בצורה טובה יותר לצרכי הגולשים. האתר יכול לצבור את הנתונים הללו וכל שימוש בנתונים אלו יעשה בצורה אנונימית.

3.3 כך למשל, האתר עושה שימוש בקבצי  Cookieשהנם למעשה קבצים שהוצבו/הממוקמים על גבי הדיסק הקשיח של מחשב הגולש על ידי שרת האינטרנט של האתר, ואשר מאפשרים לזהות את הגולש. הקבצים הנ”ל יכולים לספק מידע אודות סוג המחשב, תוכנת המחשב והגלישה שהגולש משתמש בהם, מידע לגבי כתובת ה-IP וכו’.

3.4 בנוסף, המותג רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים (למשל: גוגל אנליטיקס, פייסבוק אינסטגרם, הקלטת גלישה HOTJAR ועוד) כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר, על מנת לאבחן את הפעילות באתר  ולעקוב (באופן אנונימי) אחר התנהגות המבקרים באתר (הקלקות, כניסה ללינקים וכד’) ותחומי העניין שלהם. מובהר כי מדיניות זו, אינה מכסה או נוגעת לאופן שבו חברות, צדדים שלישיים עושות שימוש בקבצי ה-Cookies שלהן.

3.5 לתשומת לבך, עצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת ה-Cookies על מחשבך וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.  אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, האתר עשוי שלא להיות מותאם להעדפותייך, ומחיקת או נטרול ה-Cookies עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

3.6 המותג יהיה רשאי להקליט את ההרצאות ו/או הסדנאות ו/או הקורסים הנמכרים באתר, ולעשות שימוש בהקלטות אלה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

4. השימוש במידע

4.1 השימוש בפרטים שתמסור במסגרת שימושך באתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות:

4.1.1 כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר ולרכוש מוצרים;

4.1.2 כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה;

4.1.3 כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

4.1.4 כדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי ושיווקי להעדפותיך האישיות ו/או להרגלי הקנייה שלך;

4.1.5 כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר מוצרים, שירותים תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי. למען הסר ספק, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושירותים], התשמ”ב-1982;

4.1.6 לשם תפעולו ופיתוחו של האתר;

4.1.7 לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש באתר.

5. מסירת מידע אישיל צדדים שלישיים

5.1 המותג מתחייב לשמור על המידע האישי המזהה אותך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“), ולא יעביר את המידע כאמור לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:

5.1.1 מידע הקשור לרכישת ואספקת המוצר, לרבות ספקי סליקה, ספקי שידורי וידאו, ספקי שיחות וידאו וכו’;

5.1.2 במקרה שתפר את תקנון האתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם שימושך ופעילותך באתר;

5.1.3 במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;

5.1.4 אם המותג יקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי;

5.1.5 בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המותג  ו/או מי מטעמו;

5.1.6 בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המותג, נחוץ כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק לגופו או רכושו של צד שלישי;

5.1.7 המותג יהיה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר, וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי;

5.1.8 ככל שהמותג יארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, המותג יהיה רשאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכן כל מידע סטטיסטי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

5.2 השרתים עליהם יאוחסן המידע, אשר כולם או מי מהם עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל, כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. הנך מאשר באופן מפורש למותג להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.


6.
אבטחת מידע
6.1 באתר ובשרת בו נשמר המידע מיושמות מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר והשרת יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. הנך מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות, ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.
6.2 בשימוש ורכישה באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המותג ו/או מי מטעמו עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת המותג והוא נקט במאמצים סבירים למנוע את האירועים.

7.
זכות עיון במידע

על-פי חוק הגנת פרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב, במידע שלו אשר מוחזק על ידי המותג. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם או ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981.

8. איסוף מידע

8.1. המותג עשוי לאפשר לך לבצע פעולות שונות באתר הכוללות אספקת מידע, כולל באמצעות טופס פניה באתר, רכישת מוצרים שונים באתר, הרשמה להרצאות, קורסים וסדנאות, ובאמצעות הרשמה לרשימת התפוצה של האתר (להלן: “אמצעי הפניה באתר“). במסגרת אמצעי הפניה באתר תתבקש לספק פרטים לגביך אשר יכול ויכללו, בין היתר, שם מלא ופרטי התקשרות (כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכו’) וכן פרטים אודות השירותים הנדרשים על ידך.

8.2. לידיעתך, לא חלה עליך כל חובה חוקית למסירת פרטים מסוימים אודותיך, אולם ייתכן ומסירת הפרטים תהיה הכרחית לצורך השימוש באתר ו/או לצורך ביצוע רכישה באתר.

8.3. לתשומת לבך, מסירת הפרטים באמצעי הפניה באתר, מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין ובהסכמה לכל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. ככל שתספק לנו נתונים כלשהם המתייחסים לצדדים שלישיים, אתה מצהיר כי הם נמסרים לנו בהסכמתך ובידיעתך.

8.4. אתה תהיה רשאי לעיין בכל עת במידע שנמסר על ידך, לבקש לתקן אותו או למחקו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, באמצעות פניה בדוא”ל לכתובת: [email protected]​.

9. סמכות שיפוט והדין החל

9.1. מדיניות פרטיות זאת והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על הצדדים כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הלקוח.

9.2. הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה למדיניות פרטיות זאת, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב בלבד.

נגישות